Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla przedsiębiorców za pośrednictwem serwisu internetowego www.rodometr.pl

Obowiązuje od 26 kwietnia 2018

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis Internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.rodometr.pl jest prowadzony przez Laboratorium EE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie pod adresem: Aleja 3 Maja nr 2 lok. 49, 00-391 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000664777, posiadającą NIP: 5252593479 oraz REGON: 147415997, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Dane kontaktowe:
  1. adres pocztowy: Laboratorium EE sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie Aleja 3 Maja nr 2 lok. 49 00-391 Warszawa
  2. adres poczty elektronicznej: rodometr@laboratorium.ee
  3. adres strony internetowej: https://www.laboratorium.ee/
 2. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.rodometr.pl, a także warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin nie ma zastosowania do konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 3. Ilekroć w Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  1. Usługodawca - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu, to jest Laboratorium EE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie pod adresem: Aleja 3 Maja nr 2 lok. 49, 00-391 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000664777, posiadająca NIP: 5252593479 oraz REGON: 147415997, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
  2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca status Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która korzysta z Serwisu Internetowego, w tym zawiera Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
  3. Posiadacz - Użytkownik będący posiadaczem Kuponu przedstawiający Kupon do realizacji w Serwisie Internetowym w celu zawarcia Umowy o Usługę Prosty plan na RODO w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
  4. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;
  1. Serwis Internetowy lub Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez Usługodawcę, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z mechanizmów informatycznych, Usług oraz informacji opracowanych przez Usługodawcę, dostępna na stronie internetowej pod adresem www.rodometr.pl;
  1. Usługi lub Usługa - usługi i odpowiednio usługa świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego przez Usługodawcę, zgodnie z Regulaminem, opisane w § 2 i § 4 Regulaminu;
  2. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana na odległość pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, której przedmiot i treść określają postanowienia niniejszego Regulaminu; 8). Link aktywacyjny - generowane na skutek opłaconego zamówienia na Usługę Prosty plan na RODO indywidualnie przypisane do Użytkownika kodowane łącze, którego uzupełnienie o Kod dostępu umożliwia dostęp do Formularza i wygenerowanie Raportu;
  3. Kod dostępu - indywidualny ciąg znaków i cyfr umożliwiający Użytkownikowi dostęp do Formularza i wygenerowanie Raportu. Kod dostępu jest ważny przez okres co najmniej jednego miesiąca od daty udostępnienia Kodu dostępu Użytkownikowi.
  4. Kupon - kupon w formie niematerialnej reprezentowany przez kod alfanumeryczny, wydany przez Usługodawcę do jednorazowego wykorzystania, który może zostać zrealizowany przez Posiadacza w celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Prosty plan na RODO. Kupon jest ważny przez okres każdorazowo wskazany na Kuponie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 1(jeden) miesiąc od daty wydania Kuponu Posiadaczowi;
  5. Formularz - opracowane przez Usługodawcę w autorski sposób pytania w formie interaktywnej ankiety, mające na celu ustalenie stanu przygotowania Użytkownika do wdrożenia RODO i sporządzenia na jego rzecz Raportu przez Usługodawcę, udostępnione w ramach Usługi Prosty plan na RODO;
  6. Raport - finalny rezultat Usługi Prosty plan na RODO przygotowany przez Usługodawcę, udostępniany Użytkownikowi, zawierający informacje, o których mowa w § 4 Regulaminu;
  7. Materiały - wszelkiego rodzaju treści publikowane i udostępniane w Serwisie Internetowym oraz poprzez Link aktywacyjny udostępniany Użytkownikowi przez Usługodawcę, w szczególności Formularz oraz Raport;
  8. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
  9. Sesja - mający charakter chwilowy okres czasu przesyłania danych przez system teleinformatyczny polegający na zapamiętywaniu przez pewien czas na serwerze szczegółów dotyczących połączenia internetowego trwający do zamknięcia przeglądarki internetowej;
  10. świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) na rzecz Użytkownika, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
  11. system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
  12. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.);
  13. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.);
  14. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1;
  15. ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.);
  16. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.);
  17. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.);
  18. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

§ 2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi za pośrednictwem Serwisu Internetowego:
  1. Usługi Informacyjne - Usługi dostępne bezpłatnie dla wszystkich Użytkowników polegające na udostępnieniu przez Usługodawcę możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie Internetowym na indywidulane żądanie Użytkownika;
  2. Usługę Prosty plan na RODO Wersja Demonstracyjna - Usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom jednego moduł interaktywnego Formularza. Użytkownik, po udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w udostępnionym module Formularza, ma możliwość wygenerowania skróconego Raportu. Skrócony Raport bazuje na odpowiedziach Użytkownika udzielonych wyłącznie w ramach udostępnionego modułu Formularza. Usługa Prosty plan na RODO Wersja Demonstracyjna dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich Użytkowników na stronie internetowej Serwisu po naciśnięciu na przycisk "Wersja demonstracyjna" lub Demo" lub "Wypróbuj za darmo" i ma na celu zapoznanie się przez Użytkownika z charakterem Usługi Prosty plan na RODO, a także z częścią treści Formularza dostępnej w tej Usłudze oraz z częścią Raportu, jaki zostałby wygenerowany w Usłudze Prosty plan na RODO. Zasady zawierania Umów o świadczenie Usługi Prosty plan na RODO Wersja Demonstracyjna i świadczenia tej Usługi określone są w § 4 Regulaminu;
  3. Usługę Prosty plan na RODO - Usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikom składania zamówień na Prosty plan na RODO za pomocą aktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Serwisu oraz udostępnieniu Użytkownikowi - po złożeniu przez Użytkownika zamówienia na Prosty plan na RODO oraz opłaceniu złożonego zamówienia albo po aktywowaniu Kuponu oraz złożeniu zamówienia na Prosty plan na RODO (w przypadku przedstawienia Kuponu do realizacji w celu zawarcia Umowy o Usługę Prosty plan na RODO) - interaktywnego Formularza z zestawem pytań podzielonych na 11 (jedenaście) modułów mających na celu pomoc w ustaleniu stanu przygotowania Użytkownika do wdrożenia RODO. Wypełnienie Formularza umożliwia Użytkownikowi wygenerowanie Raportu, który - na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Użytkownika na pytania zawarte w Formularzu, ma na celu pomoc w ukierunkowaniu Użytkownika jakiego rodzaju czynności powinien podjąć Użytkownik w związku z postanowieniami RODO. Zasady zawierania Umów o świadczenie Usługi Prosty plan na RODO i świadczenia tej Usługi są określone w § 4 Regulaminu.

§ 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu Internetowego i świadczenia Usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Internetowego w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Usługi.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu Internetowego jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu przez Użytkownika bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 4. Do korzystania z Serwisu Internetowego i Usług niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2. posiadanie przeglądarki internetowej: a) Mozilla Firefox w wersji 58 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub b) Google Chrome w wersji 64 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub c) Opera w wersji 50 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub d) Apple Safari w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub e) Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub f) Microsoft Edge w wersji 16 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
  3. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.

Do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Prosty plan na RODO oraz korzystania z tej Usługi niezbędne jest, oprócz spełnienia warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Serwisie Internetowym, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych przez Internet. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu TLS (Transport Layer Security).
 2. W celu zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu Internetowego zaleca się, aby komputer lub inne urządzenie multimedialne, z którego korzysta Użytkownik, posiadało w szczególności:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją uaktualnień;
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall);
  3. zainstalowane aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa.
 3. Użytkownik korzystający z Serwisu Internetowego jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu Internetowego i Usług w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenie systemu teleinformatycznego Usługodawcy;
  3. korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  4. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie Internetowym niezamówionej informacji handlowej (spam);
  5. korzystania ze Serwisu Internetowego i Usług zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw innych podmiotów;
  6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym jedynie w zakresie własnego użytku lub w zakresie jaki wynika z celu sporządzonego Raportu.
 4. W przypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik jest zobowiązany do podania danych pełnych, prawdziwych i niewprowadzających w błąd.
 5. Usługodawca ma prawo do zmiany, uzupełnienia, ulepszenia Materiałów w dowolnym momencie, bez ograniczeń co do częstotliwości zmiany oraz liczby zmian, co pozostaje bez wpływu na uprawnienia Użytkownika wynikające z Umowy. Użytkownik korzysta z Materiałów dostępnych w wersji na dzień, w którym Użytkownik po kliknięciu na Link aktywacyjny wprowadził udostępniony mu Kod dostępu i rozpoczął wypełnianie Formularza poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu - w przypadku zawarcia przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi Prosty plan na RODO, oraz Materiałów dostępnych w wersji na dzień zawarcia Umowy - w przypadku zawarcia przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usług Informacyjnych, a także Umowy o świadczenie Usługi Prosty plan na RODO Wersja Demonstracyjna.

§ 4. Usługi Informacyjne, Usługa Prosty plan na RODO Wersja Demonstracyjna, Usługa Prosty plan na RODO

 1. Umowa o świadczenie Usług Informacyjnych zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z tej Usługi przez Użytkownika. Rozpoczęciem korzystania z Usług Informacyjnych jest wejście na stronę internetową Serwisu Internetowego i rozpoczęcie przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Prosty plan na RODO Wersja Demonstracyjna zostaje zawarta z chwilą naciśnięcia przez Użytkownika na przycisk "Wersja demonstracyjna" lub Demo" lub "Wypróbuj za darmo" dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego.
 3. Usługi Informacyjne oraz Usługa Prosty plan na RODO Wersja Demonstracyjna świadczone są nieodpłatnie i mają charakter jednorazowy, to jest Użytkownik może skorzystać z tych Usług w ramach jednej Sesji. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po jej zrealizowaniu przez Usługodawcę lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Użytkownika korzystania z tej Usługi lub Serwisu Internetowego.
 4. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Prosty plan na RODO Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, powinien nacisnąć na przycisk "Wykup dostęp" lub "Pełny dostęp 399 zł" lub "Pełna wersja", dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego, a następnie wypełnić aktywny formularz zamówienia, zapoznać się i zaakceptować Regulamin, złożyć oświadczenie, zgodnie z którym Umowę o świadczenie Usługi Prosty plan na RODO Użytkownik zawiera jako Przedsiębiorca oraz w ramach prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej, po czym zatwierdzić zamówienie przez naciśnięcie na przycisk "Kup". Naciśnięcie na przycisk "Kup" oznacza złożenie przez Użytkownika zamówienia na Usługę Prosty plan na RODO z obowiązkiem zapłaty. Złożenie zamówienia przez Użytkownika oznacza złożenie Usługodawcy oferty zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Prosty plan na RODO będącej przedmiotem zamówienia.
 5. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Prosty plan na RODO przy realizacji Kuponu, Posiadacz, celem złożenia zamówienia na tę Usługę, powinien wypełnić aktywny formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej Serwisu www.rodometr.pl/report/activate-coupon, do której to strony internetowej znajduje się odesłanie na Kuponie, zapoznać się i zaakceptować Regulamin, złożyć oświadczenie, zgodnie z którym Umowę o świadczenie Usługi Prosty plan na RODO Posiadacz zawiera jako Przedsiębiorca oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, po czym Posiadacz powinien zatwierdzić zamówienie przez naciśnięcie na przycisk "Aktywuj Kupon". Naciśnięcie na przycisk "Aktywuj Kupon" oznacza złożenie przez Posiadacza zamówienia na Usługę Prosty plan na RODO. Złożenie zamówienia przez Posiadacza oznacza złożenie Usługodawcy oferty zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Prosty plan na RODO będącej przedmiotem zamówienia.
 6. W aktywnym formularzu zamówienia należy podać: nazwę firmy, pod którą Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą, adres jej siedziby, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), NIP oraz REGON. Jeśli składając zamówienie na Usługę Prosty plan na RODO Posiadacz realizuje Kupon, w aktywnym formularzy zamówienia należy podać: kod alfanumeryczny Kuponu, nazwę firmy, pod którą Posiadacz prowadzi działalność gospodarczą, adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Zaleca się, aby adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany w aktywnym formularzu zamówienia nie stanowił danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i RODO. W przypadku podania w aktywnym formularzu zamówienia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej stanowiącego daną osobową, Użytkownik zapewnia, że stanowi on służbowy adres poczty elektronicznej (e-mail). Użytkownik zobowiązany jest podać aktualne, kompletne i dokładne informacje wymagane w aktywnym formularzu zamówienia.
 7. Podanie danych wskazanych w aktywnym formularzu zamówienia jest warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Prosty plan na RODO. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia Umowy o Usługę Prosty plan na RODO i korzystania z tej Usługi. Niepodanie danych wskazanych w aktywnym formularzu uniemożliwia zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Prosty plan na RODO.
 8. Niezbędnym elementem procedury zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Prosty plan na RODO jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, co Użytkownik potwierdza zaznaczając odpowiednie pole na aktywnym formularzu przed naciśnięciem na przycisk "Kup", a w przypadku, gdy składając zamówienie na Usługę Prosty plan na RODO Posiadacz realizuje Kupon - przed naciśnięciem na przycisk "Aktywuj Kupon". Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, uniemożliwia zawarcie Umowy o Usługę Prosty plan na RODO i skorzystanie z tej Usługi.
 9. W celu dostępu do Usługi Prosty plan na RODO niezbędne jest uiszczenie przez Użytkownika wynagrodzenia należnego z tytułu tej Usługi, zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu, chyba że składając zamówienie na Usługę Prosty plan na RODO Posiadacz realizuje Kupon zgodnie z postanowieniami ust. 5 powyżej. W celu dokonania płatności wynagrodzenia Użytkownik powinien nacisnąć na przycisk "Kup", który będzie widoczny na stronie internetowej Serwisu Internetowego po wypełnieniu aktywnego formularza zamówienia. Naciśnięcie na przycisk "Kup" powoduje przekierowanie Użytkownika na stronę internetową do dokonywania płatności Dotpay, na której znajduje się szczegółowa instrukcja dokonania płatności elektronicznej.
 10. Po złożeniu zamówienia na Usługę Prosty plan na RODO oraz uiszczeniu wynagrodzenia z tytułu tej Usługi przez Użytkownika, a w przypadku złożenia zamówienia na Usługę Prosty plan na RODO z wykorzystaniem Kuponu - po złożeniu zamówienia na Usługę Prosty plan na RODO, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w aktywnym formularzu zamówienia, zostanie niezwłocznie wysłana przez Usługodawcę wiadomość elektroniczna z Linkiem aktywacyjnym i Kodem dostępu (zwana dalej "Wiadomością aktywacyjną"). Wysłanie Wiadomości aktywacyjnej nastąpi bezpośrednio po złożeniu zamówienia na Usługę Prosty plan na RODO, z tym zastrzeżeniem jednak, że jeśli składając zamówienie na Usługę Prosty plan na RODO Użytkownik nie realizuje Kuponu wysłanie Wiadomości aktywacyjnej nastąpi bezpośrednio po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania przez Użytkownika płatności wynagrodzenia od podmiotu rozliczającego płatności.
 11. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika Wiadomości aktywacyjnej od Usługodawcy zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usługi Prosty plan na RODO.
 12. Usługa Prosty plan na RODO dostępna jest dla Użytkownika po kliknięciu w Link aktywacyjny zamieszczony w Wiadomości aktywacyjnej, a następnie wprowadzeniu przekazanego w tej wiadomości Kodu dostępu w miejscu do tego przeznaczonym, które widoczne jest dla Użytkownika po kliknięciu w Link aktywacyjny, i naciśnięciu na przycisk "Wyślij". Usługa Prosty plan na RODO dostępna jest dla Użytkownika bezpośrednio po otrzymaniu Wiadomości aktywacyjnej oraz w okresie ważności Kodu dostępu, to jest Użytkownik ma możliwość wypełnienia Formularza oraz wygenerowania Raportu w okresie jednego miesiąca od daty udostępnienia Użytkownikowi Kodu dostępu poprzez przesłanie Wiadomości aktywacyjnej.
 13. W okresie ważności Kodu dostępu, przy czym nie później niż do momentu wygenerowania Raportu, Użytkownik ma możliwość modyfikowania danych podanych w Formularzu lub powrócenia do wypełniania Formularza w innym czasie. Użytkownik może powracać do wypełnienia Formularza wielokrotnie, przy czym Formularz dostępny jest w ramach jednej Sesji, co oznacza, iż w przypadku zamknięcia przeglądarki internetowej koniecznym jest ponowne naciśnięcie Linku aktywacyjnego, a następnie wprowadzenie i wpisanie Kodu dostępu oraz naciśnięcie na przycisk "Wyślij". Wygenerowanie Raportu uniemożliwia dokonywanie jakichkolwiek zmian w odpowiedziach udzielonych w Formularzu.
 14. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w Formularzu i po naciśnięciu na przycisk "Przejdź do podsumowania", Użytkownik może wygenerować Raport naciskając na przycisk "Wygeneruj Raport". Po wygenerowaniu Raportu, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w aktywnym formularzu zamówienia przez Użytkownika, zostanie niezwłocznie wysłana przez Usługodawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem wygenerowania Raportu oraz Linkiem aktywacyjnym i Kodem dostępu, przy użyciu których Użytkownik może uzyskać dostęp do Raportu za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Link aktywacyjny oraz Kod dostępu pozostają aktywne, to jest Użytkownik może uzyskać dostęp do Raportu za pośrednictwem Serwisu Internetowego przez 1 (jeden) miesiąc od dnia wygenerowania Raportu. Niezależnie od dostępu do Raportu za pośrednictwem Serwisu Internetowego, Raport może zostać utrwalony przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 15. Raport zawiera informacje w postaci licznika problemów, planu przygotowania do RODO, omówienie udzielonych przez Użytkownika odpowiedzi w Formularzu, a także podgląd udzielonych w Formularzu odpowiedzi.
 16. Uiszczenie jednej opłaty z tytułu zapłaty wynagrodzenia za Usługę Prosty Plan na RODO lub zrealizowanie jednego Kuponu umożliwia wygenerowanie przez Użytkownika maksymalnie jednego Raportu na podstawie otrzymanego Linku aktywacyjnego i Kodu dostępu.
 17. Korzystanie z Kodu dostępu oraz Kuponu możliwe jest wyłącznie w okresie ich ważności. Z upływem okresu ważności Kodu dostępu wygasa prawo do korzystania z Kodu dostępu. Z upływem okresu ważności Kuponu wygasa prawo do korzystania z Kuponu.
 18. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w taki sposób, że Użytkownik może nieodpłatnie w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi.

§ 5. Wynagrodzenie z tytułu Usługi Prosty plan na RODO oraz sposoby zapłaty wynagrodzenia

 1. W celu dostępu do Usługi Prosty plan na RODO niezbędne jest uiszczenie przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia z tytułu Usługi Prosty plan na RODO, chyba że składając zamówienie na Usługę Prosty plan na RODO Posiadacz realizuje Kupon zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 5 Regulaminu. Wysokość wynagrodzenia netto za Usługę Prosty plan na RODO podana jest na stronie internetowej Serwisu przy opisie tej Usługi i jest wyrażona w złotych polskich. Wysokość wynagrodzenia podana przy opisie Usługi nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT), którego kwota zostanie doliczona do wynagrodzenia w podsumowaniu zamówienia na Usługę Prosty plan na RODO, według obowiązującej stawki. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia w kwocie brutto, to jest wynagrodzenia netto powiększonego o kwotę należnego podatku od towarów i usług (VAT).
 2. Użytkownik może dokonać zapłaty wynagrodzenia z tytułu Usługi Prosty plan na RODO w następujący sposób - płatność elektroniczna kartą płatniczą (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Dotpay.
 3. Użytkownik powinien dokonać płatności wynagrodzenia bezpośrednio po naciśnięciu na przycisk "Kup" w ramach procesu składania zamówienia na Usługę Prosty plan na RODO .
 4. Wynagrodzenie za Usługę Prosty plan na RODO podane na stronie internetowej Serwisu może ulegać zmianie, przy czym zmiana wysokości wynagrodzenia za tę Usługę nie ma wpływu na zamówienia na Usługę Prosty plan na RODO opłacone przed wejściem w życie zmiany wynagrodzenia.
 5. Płatności obsługiwane są przez Dotpay spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700791, posiadającą NIP: 6342661860 oraz Regon: 240770255, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf

§ 6. Zasady odpowiedzialności Usługodawcy. Postanowienia dodatkowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w dostępie do Serwisu Internetowego i Usług lub pogorszenia jakości dostępu do Serwisu Internetowego i Usług, bez wcześniejszego powiadomienia, z powodu:
  1. potrzeby przeprowadzenia konserwacji technicznej Serwisu, jego modyfikacji lub aktualizacji - przy czym przez okres nie dłuższy niż 48 (czterdzieści osiem) godzin miesięcznie;
  2. wystąpienia zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego Usługodawcy - dla potrzeb i przez czas niezbędny do przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego Usługodawcy;
  3. z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym z powodu siły wyższej, to jest zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, niezależnego od Usługodawcy, w szczególności klęsk naturalnych, pożarów, powodzi, uniemożliwiających lub ograniczających korzystanie z Serwisu lub Usług - w czasie trwania takich przyczyn lub w czasie trwania czynności mających na celu przywrócenie możliwości korzystania z Serwisu lub Usług.
 2. Usługodawca ma prawo odmówić świadczenia Usługi Prosty plan na RODO w następujących przypadkach:
  1. wprowadzenia co najmniej trzykrotnie nieprawidłowego Kodu dostępu w polu, które widoczne jest dla Użytkownika po kliknięciu w Link aktywacyjny;
  2. wprowadzenia co najmniej trzykrotnie nieprawidłowego kodu alfanumerycznego Kuponu w aktywnym formularzu zamówienia - w przypadku składania zamówienia na Usługę Prosty plan na RODO przy realizacji Kuponu;
  3. upływu okresu ważności Kodu dostępu lub Kuponu;
  4. gdy wystąpiła awaria uniemożliwiająca wygenerowanie Linku aktywacyjnego, odczytanie Kodu dostępu, odczytanie Kuponu lub świadczenie Usługi Prosty plan na RODO - w czasie trwania takiej awarii lub w czasie trwania czynności, mających na celu przywrócenie możliwości wygenerowania Linku aktywacyjnego, odczytania Kodu dostępu, odczytania Kuponu lub przywrócenie możliwości świadczenia Usługi Prosty plan na RODO.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody oraz niemożność lub utrudnienia korzystania z Serwisu Internetowego lub Usług spowodowane:
  1. działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, w szczególności korzystaniem z Serwisu Internetowego lub Usług w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu, odmową dostępu do Usługi Prosty plan na RODO na skutek wprowadzenia trzykrotnie nieprawidłowego Kodu dostępu przez Użytkownika, wprowadzenia trzykrotnie nieprawidłowego kodu alfanumerycznego Kuponu, upływem okresu ważności Kodu dostępu lub Kuponu;
  2. podaniem nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, jeśli korzystanie z Usługi wymaga podania danych przez Użytkownika, w szczególności podaniem błędnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) lub takiego adresu, do którego Użytkownik nie ma dostępu;
  3. awarią urządzeń lub systemu teleinformatycznego uniemożliwiającą korzystanie z Serwisu Internetowego lub Usług spowodowaną z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
  4. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi nastąpiło z winy nieumyślnej Usługodawcy,
  5. dostępem podmiotów trzech do Usługi Prosty plan na RODO przy użyciu Linku aktywacyjnego i Kodu dostępu ujawnionych przez Użytkownika, w szczególności przez ich niewłaściwe zabezpieczenie;
  6. utratą Linku aktywacyjnego lub Kodu dostępu, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy;
  7. siłą wyższą.
 4. Użytkownik zapewnia, że Link aktywacyjny i Kodu dostępu, a także Formularz i Raport będą wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika dla jego własnych celów i jego własne potrzeby. Użytkownik zobowiązany jest do nieprzekazywania Linku aktywacyjnego oraz Kodu dostępu osobom nieuprawnionym.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika podmiotom trzecim danych dostępowych do Usługi Prosty plan na RODO, w szczególności Linku aktywacyjnego oraz Kodu dostępu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich, którym Użytkownik udostępnił Link aktywacyjny oraz Kod dostępu lub dostęp do Usługi, a także za nieuprawnione skorzystanie z Usługi zamówionej przez Użytkownika przez podmiot trzeci, który uzyskał dostęp do Usługi, Linku aktywacyjnego i Kodu dostępu wobec niedostatecznej ochrony ze strony Użytkownika dostępu do tych informacji.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Kuponu podmiotom trzecim przez Posiadacza, jak również nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich, którym Posiadacz udostępnił Kupon.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Kuponu przez osobę nieuprawnioną (w szczególności osobę, która weszła bezprawnie w posiadanie Kuponu), jeśli osoba ta przedstawi Kupon Usługodawcy do realizacji poprzez wprowadzenie kodu alfanumerycznego Kuponu w aktywnym formularzu zamówienia na stronie internetowej Serwisu www.rodometr.pl/report/activate-coupon.
 8. Usługi Informacyjne, Usługa Prosty plan na RODO Wersja Demonstracyjna oraz Usługa Prosty plan na RODO nie stanowią usługi doradztwa prawnego. Raport wygenerowany po wypełnieniu Formularza nie stanowi porady ani opinii prawnej i nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika przewidzianej na gruncie RODO. Zarówno Formularz, jak i Raport przygotowane zostały wyłącznie w oparciu o postanowienia RODO.
 9. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku ze świadczonymi Usługami. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione na skutek działań podjętych przez Użytkownika w oparciu o Usługi.
 10. Usługa Prosty plan na RODO ma na celu pomoc Użytkownikom we wstępnej weryfikacji stanu przygotowania występujących w danej organizacji procesów przetwarzania danych osobowych do wymogów stawianych przez RODO.
 11. Usługa Prosty plan na RODO Wersja Demonstracyjna ma na celu wyłącznie zapoznanie się przez Użytkownika z charakterem Usługi Prosty plan na RODO, a także z częścią treści Formularza dostępnej w tej Usłudze oraz z częścią Raportu, jaki zostałby wygenerowany w Usłudze Prosty plan na RODO.
 12. Usługi Informacyjne, w szczególności w postaci artykułów, mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią usługi doradztwa prawego, w szczególności porady prawnej ani opinii prawnej. Skorzystanie z Usług Informacyjnych i zamieszczonych w nich treści nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika za naruszenie postanowień RODO. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione na skutek działań podjętych przez Użytkownika w oparciu o Usługi Informacyjne.
 13. W ramach Usługi Prosty plan na RODO Usługodawca nie dokonuje analizy dokumentów stosowanych przez Użytkownika w związku z ochroną danych osobowych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe sporządzenie wymaganej przepisami dokumentacji przez Użytkownika.
 14. W ramach Usługi Prosty plan na RODO Usługodawca prezentuje Użytkownikowi jedynie przykłady działań jakie Użytkownik może podjąć celem dostosowania procesów przetwarzania danych osobowych do wymogów RODO. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak wdrożenia lub nieprawidłowe wdrożenie przez Użytkownika postanowień RODO, jak również za nieprawidłowe wdrożenie działań wskazanych przez Usługodawcę w ramach Usługi Prosty plan na RODO. Skorzystanie przez Użytkownika z Usługi Prosty plan na RODO oraz podjęcie przez Użytkownika działań wskazanych w Usłudze Prosty plan na RODO nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika za naruszenie postanowień RODO.
 15. Usługa Prosty plan na RODO nie zabezpiecza Użytkowników przed ewentualną kontrolą ze strony jakichkolwiek krajowych, zagranicznych bądź międzynarodowych organów, w tym w szczególności Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nałożone na Użytkownika kary przez właściwe organy państwowe, zagraniczne bądź międzynarodowe wobec naruszenia przez Użytkownika obowiązków wynikających z RODO.
 17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie niepełnych lub nieprawdziwych odpowiedzi przez Użytkownika w Formularzu, a w konsekwencji za wygenerowany na tej podstawie przez Użytkownika Raport, który w subiektywnej ocenie Użytkownika jest niekompletny.
 18. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę przesłanych przez Użytkownika odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu, dla własnych celów, w tym publikowanie ich w prasie, Serwisie, powoływanie się na nie w trakcie działań podejmowanych za pośrednictwem radia, telewizji oraz podczas działań marketingowych Usług. Usługodawca oświadcza, że w żadnym wypadku działania te nie będą prowadziły do ujawnienia tożsamości Użytkownika, który udzielił odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu, ani do ujawnienia jakichkolwiek innych danych umożliwiających jego zidentyfikowanie.

§ 7. Dane osobowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi może dotyczyć imion, nazwisk, adresów poczty elektronicznej (adres e-mail) podawanych w aktywnym formularzu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu w związku z zamówieniem i świadczeniem Usługi Prosty plan na RODO.
 2. Usługodawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz przetwarzanych kategorii danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności.

§ 8. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje na działanie Serwisu Internetowego oraz Usług można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodometr@laboratorium.ee lub na piśmie na adres siedziby Usługodawcy: Laboratorium EE sp. z o.o. sp. k., Aleja 3 Maja nr 2 lok. 49, 00-391 Warszawa, z dopiskiem "Reklamacja".
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, datę wystąpienia przyczyny będącej podstawą złożenia reklamacji, oznaczenie Użytkownika, w tym firmy pod którą Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą, adresu do korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację na piśmie za pośrednictwem poczty.
 3. Reklamacje należy składać nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystąpienia przyczyny będącej podstawą złożenia reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany w zgłoszeniu reklamacji, chyba że Użytkownik wskazał w zgłoszeniu reklamacji, że życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację na piśmie za pośrednictwem poczty.
 5. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, lub niezawierające danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie podlegają rozpatrzeniu, z tym wyjątkiem, że niewskazanie w zgłoszeniu reklamacji preferowanego przez Użytkownika sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji nie stanowi przeszkody do rozpatrzenia reklamacji. W takim przypadku o sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 9. Prawa autorskie oraz zakaz wykorzystywania Formularza, Raportu oraz innych treści udostępnionych Użytkownikowi

 1. Materiały stanowią indywidualne opracowanie i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Usługodawca zaznacza, że wszystkie teksty, elementy graficzne, fotografie, loga, dźwięki, w tym w szczególności projekt, struktura Serwisu, sposób przekazu stanowią własność Usługodawcy.
 3. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie, prezentowanie, powielanie, publikowanie, tworzenie prac pochodnych, oraz rozpowszechnianie jakichkolwiek udostępnionych Użytkownikowi przez Usługodawcę Materiałów, w szczególności zabronione jest wykorzystywanie treści Formularza oraz Raportu przez podmioty trzecie lub Użytkownika poza celem w jakim zostały Użytkownikowi udostępnione, a określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu Internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Serwisu Internetowego pod adresem www.rodometr.pl, odnoszące się do Usług, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w §6 ust. 1-3 i 5 Regulaminu, oraz skorzystanie przez Użytkownika z uprawnienia, o którym mowa w §4 ust. 17 i 18 Regulaminu, nie mają wpływu na prawo Usługodawcy do pełnego wynagrodzenia za Usługę Prosty plan na RODO. Usługodawca jest także uprawniony do pełnego wynagrodzenia za Usługę Prosty plan na RODO w przypadku niewykonania tej Usługi w sytuacji, gdy Usługodawca był gotowy wykonać tę Usługę, ale doznał przeszkody w jej wykonaniu z przyczyn dotyczących Użytkownika.
 4. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu Internetowego pod adresem www.rodometr.pl. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Regulamin w formie wydrukowanej jest dostępny nieodpłatnie w siedzibie Usługodawcy pod adresem: Aleja 3 Maja nr 2 lok. 49, 00-391 Warszawa. Usługodawca przekaże Regulamin Użytkownikowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej (adres e-mail) na każde życzenie Użytkownika.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnej zmiany, niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych, w tym związanych z zakresem i rodzajem Usług. O treści zmiany i dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Serwisu www.rodometr.pl. wiadomości o zmianie, dacie zmiany i treści zmiany Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Serwisu przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych dni kalendarzowych.
 6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy i złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 8. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka prywatności.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2018 r. i obowiązuje do Umów zawartych od tego dnia.